Hymns

Abraham naIsaka

266

      

Mose Chitererai!

96

      

SHE gomo redu ndiimi

 14

Avo Vanotenda

 151

 

Muchengeti Wokudenga

27

 

SHE Jehova Mundiise

9

Batai Ruoko Rwangu

128

 

Muchenjeri Nebenzi

269

 

SHE Jesu Achikwira

  77

Bwizana roWedenga

117

 

Mufiri SHE Wangu

123

 

SHE Jesu Mose Rumbidzai

67

Chidonzwai Dare Rorira

 197

 

Mugoshanangurwa vatendi

134

 

SHE Jesu Mose Rumbidzai

209

Chifara-i, Jesu Kristu

 254

 

Mukai, Imi, Imbai

61

 

SHE Jesu Muponesi Wedu

188

Chiimbai Vendudzi Dzose!

 154

 

Mukai Mukai Vatendi

144

 

SHE Jesu ndazvisunga

131

Chiindai Vatendi

142

 

Mundipe Mweya, SHE!

81

 

SHE Jesu Ndinoda Kunatswa Nemi

124

Chikudza SHE Wokudenga

21

 

Munditererei (Anthem)

201

 

SHE Jesu! Ndiye Unondida

43

Chikudza Wedenga

19

 

Murapi Wedu Uripo 65

 

SHE Jesu Ndomudai

116

Chimuka Moyo Wangu

183

 

Musiki, Bambo Wedu

196

 

SHE Jesu Wandiitirei?

37

Chimukai Usiku Hwaenda

60

 

Musatsvaka Zviripasi

136

 

SHE Jesu Waponiwa

26

Chindimepfurirai

 163

 

Mutsai Chisimbisai

160

 

SHE Muchengeti Wangu

54

Chinjikano ndirero

55

 

Muuye Kuna Jesu

84

 

SHE Mweya Douyai

80

Chinzwa! Chizwa!

95

 

Muviri Wangu, Jesu

79

 

SHE Ndibatei

125

Chinzwa nzwi raJesu

 33

 

Mweya Wangu Rangarirai!

164

 

SHE Ndimi Rudo

133

Chipembera mwoyo

 248

 

Ndachinya SHE

94

 

SHE Ndinonzwa Matumira

75

Chiponesai Vafi

 143

 

Ndakaitirwe Nyasha

129

 

SHE Tifunge Rufu

162

Chiunganai

 16

 

Ndakakufira Kare

53

 

SHE Unondifambisa

110

Chiuyai, SHE

 148

 

Ndakamunzwa paGarire

256

 

SHE Uyai, Mutsai Marudzi

158

Chivatai, Chivatai

 189

 

Ndakanga Ndiri Kure naSHE

258

 

SHE Wakakunda

73

Chizorora Mweya Wangu

 97

    

Ndakanyara

186

 

SHE Wedenga Ave Nemi

194

Denga Rakanaka Sei!

 152

 

Ndakanzwa Jesu achiti

34

 

SHE Wedenga Watsaurwa

4

Dondisesedzai, Bambo!

 198

 

Ndakarwirwa

132

 

SHE Wedenga Wedu

169

Famba naSHE

 264

 

Ndapofumara, SHE!

93

 

SHE Wedu Jesu

246

Farai Mukudze SHE

 72

 

Ndasiya Zvose PanaSHE

101

 

SHE wendudzi dzose

18

Hama yedu ndiSHE Jesu

 41

 

Ndiani Kudanga'ko

71

 

Shoko Rekarekare

155

Hapana paasiri

 3

 

Ndichaimba zvaSHE Jesu

62

 

Tarirai Kune Nyika Uko

181

Hareruya! mutendiwe

 7

 

Ndichagamuchira

66

 

Tarirai zviri kudenga

22

Hareruya! tendai SHE

 1

 

Ndifuwisei, Wedenga

130

 

Tendai Jehova

15

Hendei vacheki (Anthem)

 205

 

Ndi Jesu Uchazova SHE!

156

 

Tendai Tendai

70

Hwiro Hwedu Ndouvato

 174

 

NdiMweya waJesu

74

 

Tererai manzwi awa

25

Isai Rudo Rwenyu

 78

 

Ndini Chibwizana

172

 

Tibatei, Tibatei

139

Jehovha Wamapfumo

 147

 

Ndinoda SHE

32

 

Tichandoona Jesu Uko

175

Jesu wondirisa

 8

 

Ndinoda Kumuonga

182

 

Tine Ropa Rakanaka

114

Jesu Achisiya

 168

 

Ndinofadzwa Misi Yose

99

 

Tinomushumirai

149

Jesu Imi Moga

105 

 

Ndinokumirirai

255

 

Tiri Vanana Hedu

167

Jesu Mandibayirwa

118 

 

Ndinomuchema, Muponesi   

87

 

Tofamba Munzira

263

 

 

 

Ndinomuda

115

 

Tofara Sei Munyika

103

Jesu Munondida

 108

 

Ndinomupa Zvose

138

 

Tomuda, Imi Mweya Sei

76

Jesu mwana wakanaka

 31

 

Ndinonzwe Rimwe Shoko

40

 

Toonga Bambo

69

Jesu ndiye SHE (Anthem)

 210

 

Ndinorumbidza

38

 

Torima Minda Yedu

195

Jesu ndowangu

 64

 

Ndinoshuva Kunyeperwa

42

 

Tsime Romufaro Wose

107

Jesu SHE Mupenyu

 59

 

Ndinosimuda SHE

126

 

Uchaitei naJesu

257

Jesu SHE Musandisiya

 121

 

Ndinosingozipirwa

112

 

Ukuru Hwenyika Hwose

6

Jesu SHE Wangu

 120

 

Ndofamba naJesu

262

 

Unyoro hwaSHE

5

Jesu SHE wangu chii

52

 

Ndomuruka!

204

 

Upenyu Hwedu Nzira

177

Jesu, Takauyawo

 146

 

Ndoshongana Sei naJesu

145

 

Usiku Ihwohwo

23

Jesu Taungana Pano

 184

 

Ndozviisa Kuna She

252

 

Uyai Imi Vana

 

Jesu tinoshuva zvenyu

 48

 

Nezita raSHE Jesu

46

 

Uyai, Mose Makashata

90

Jesu Unondida

 170 

 

Ngatibatei Nesimba

141

 

Uyai Tigwadamire

50

Jesu Unondimbunda

 178

 

Ngatiende! Ngatiende!

119

 

Uyai Tiimbe

249

Jesu wakamukazve

 57

 

Nhambo Dzinongosienda

192

 

Uyaizve, Vatendi

30

Jesu Wangu Wakanaka

 122

 

Nyange Ava Madekwana

191

 

Vaudzei Vasingazivi Kristu

207

Jesu Wangu Watsawurwa

 113

 

Nyange Zvivi Zvatsvuka

200

 

Vachinyi Vanosunungurwa

89

Jesu waswedera

 137

 

Nyararai Henyu

100

 

Vana veJerusarema

171

Jesu watida

 39

 

Ngengetera, SHE

243

 

Vanana Zvino Tarirai

165

Jesu wotirisa

 45

 

Nyengeterai

202

 

Vanhu Chitendai Wedenga

82

Jona Enda kuNinive

 267

 

Nyeredzi iwe wopfuura

24

 

Vanhu Uyai Kuna Jesu

88

Kana Jesu Achidzoka

 173

 

Nyika chifarai

56

 

Varipo Nhasi

245

Kana Nhamo Zhinji

 102

 

Nzwi Renyu Ndinonzwa

85

 

Wakamukazve

199

Kana Uchingonzwe

 98

 

Onai Musha Kure Uko

179

 

Waroverwa Jesu SHE

49

Ko munongoparadzirwa

 44

 

Ongai ongai Wedenga

11

 

Wedenga Bambo SHE

10

Ko Mweya Uchandozorora

 180

 

Pachinjikano yaSHE

51

 

Wedenga ndi'Muumbi

83

Ko Ndichatya Rufu Hwiro?

 176

 

PaGolgota

259

 

Wedenga ndiSHE woga

2

Ko Wanyara Waremerwa

 35

 

Parima, SHE Chitungamirai

109

 

Wedenga SHE

203

Kudenga Ndokwandakabv

 28

 

Pasuwo Rakashama'po

92

 

Wedenga SHE Titende

161

Kudza SHE Wedenga

12

 

Pedo Wedenga She!

127

 

Wedenga wakatida sei

36

Kudza-i SHE (Athem)

 206

 

Pedo Zvikuru Ndiswededzei

135

 

Wedenga Wokum'soro

166

Kudzai SHE vatumwa vose

 17

 

Pindai, Pindai

91

 

Yakanaka Vhangeri

268

Kudzai Wedenga

 153

 

Regai Kukundwa

111

 

Zita raSHE Jesu

63

Kwaziwai, Vanyai vaSHE

 193

 

Richava zuva guru

13

 

Zororo raSHE

47

Madzimai Akauya

 242

 

Rinozipa Zuva Rino

150

 

Zuva Guru

250

Makandiponesa

 244

 

Rudo rwaSHE Bambo Wedu

104

 

Zarura Musuo

260

Makangoreva

 157

 

Rungamirai

140

 

Zuva Guru raSHE

251

Makashananguka

 20

 

Rwiyo Ngaruimbwe

159

 

Zuva Redu Ravapo

247

Mandidana Jesu

 253

 

Rwizi Rworugare

106

 

Zuva Rino Raenda

185

Mbira dzinorira

 58

 

Sarai Neni, Kwavira Zvino

187

 

Zviumbwa Zvakanyarara

190

Mhaka Inopedziwa Nei?

 86

 

 

 

 

 Zvivi  Zangu Zvakawanda

 261

Mosesi

265